Team

Partners

Mandar Surve

Pritam Madkar

Kalpesh Acharekar

Team

Founders

Kedar Ambre

Omkar Joshi

Ravindra Kumar

Rajesh Khandekar