Team

Partners

Mandar Surve

Kalpesh Acharekar

Pritam Madkar

Team

Founders

Omkar Joshi

Ravindra Kumar

Rajesh Khandekar

Kedar Ambre