Team

Partners

Kalpesh Acharekar

Mandar Surve

Pritam Madkar

Team

Founders

Kedar Ambre

Rajesh Khandekar

Ravindra Kumar

Omkar Joshi